אתגרים הדרכות בע"מ 

רח' החרש, 8 רמת השרון 4726208 

03-5477332 

פקס: 5477331–03